EKRON MOM


מערכת EKRON לניהול מערכות, מספקת לוח מחוונים ניהולי לכל מערכות העיר החכמה, וחיבור לכלל המערכות לקבלת תמונת מצב בזמן אמת על מה שקורה בעיר.


המערכת הינה פיתוח ישראלי חדשני המנטר את העיר 24 שעות ומספק התראות לגורמי העניין בעירייה.


ממשק EKRON מתאים את עצמו למשתמש, וכך לדוגמא ראש העיר יוכל לקבל "ממשק על" לקבלת תמונה כללית ומנכ"ל המחשוב יקבל תמונה מפורטת של מערכות התקשורת והשירותים בתחומו.